Aasta kultuuritöös

Vaike Käosaar  Punalipp(1975), 18. märts, nr. 33, lk. 2.

 

• Sotsialistlikust võistlusest nii ja teisiti

• R.aamatukogud tsentraliseerimisaastal

• Mõnda lastemuusikakoolide argipäevast

• Peeti meeles tublimaid

• Kuulati sõjameeste juttu

Aastasest tööst tegid kokkuvõtteid rajooni kultuuritöötajad. Sedakorda saadi kokku Kaarepere kultuurimajas

Rajooni klubiliste asutuste tööst rääkis kultuuriosakonna juhataja Hilja Toome.

16. jaanuaril sai mööda üks aasta, kui kuulutati välja kaheaastane maarajoonide klubiliste asutuste sotsialistlik võistlus. Esimene aasta on üldkokkuvõttes meie rajoonis kenasti korda läinud. Kui mõningaid arvusid vaadata, siis:

• Plaanis oli 1240 loengut, tegelikult peeti 1523 ja seda 66600 osavõtjale. Kõige ees on Palamuse kultuurimaja 312, edasi Jõgeva näidissovhoosi klubi 121, Jõgeva kultuurimaja 89, Mustvee 86, Põltsamaa 77, EPT Jõgeva rajoonikoondise klubi 68 ja Pala 67 loenguga. Teistel majadelolid need arvud väiksemad. Eriti vähe peeti -loenguid «Lembitu» kolhoosi klubis, Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikumi klubis ja Pajusi kultuurimajas.

• Temaatilisi üritusi peeti 908 (plaan 680). Paremad majad Jõgeva (97), Põltsamaa (81), Kuremaa (80), Laiuse (73), Vähem oli temaatilisi üritusi "Lembitu" kolhoosi klubis, Tabivere kultuurimajas, Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikumi klubis.

• Etendusi ja kontserte anti 496 (plaan 400) 77 721 külastajale. Kõige rohkem Palal (77), Jõgeval (67), Kuremaal (65) ja Mustvees (59).

1975. aasta kohustused on vastu võetud. Et aasta on juubeliterikas, kajastub see ka kultuuritöös. Suursündmuseks kujuneb muidugi ka laulu- ja tantsupidu Tallinnas, kuhu meie rajoonist kandideerib 51 kollektiivi. Enne seda tuleb ära pidada oma rajooni pidu, mis saabki olema 7. juunil Siimustis. Praegu on käimas majanditevaheline isetegevusülevaatus. Aasta jooksul on ees veel agitbrigaadide ja näitagitatsiooni ülevaatused, tarbekunstinäitus, deklamaatorite konkurss sõjalispatriootilisel teemal, tantsuorkestrite tarifitseerimine jne. Kõikide nende ürituste taga saavad olema rajooni kultuuritöötajate tööd ja tegemised, mida tonnide, kilomeetrite ja isegi tundidega keegi ei mõõda, kuid on seda enam suur ja vastutusrikas.

Sellest, kuidas möödus 1974, aasta raamatukogudes, rääkis rajooni keskraamatukogu juhataja, Vaike Oro. Oli see ju neile eriline - tsentraliseerimisaasta. Mõned kogud läksid koguni likvideerimisele ja eks see põhjustas  esiotsa mõnes suhtes tagasiminekut. Aga põhjust muret tunda sellepärast ei ole, sest nüüd ollakse juba uutesse osadesse sisse elanud. Nagu Vaike Oro ütles, tuleb raamatukogutöötajatel olla lihtsalt hästi järjekindlad oma töös ja sihtide seadmistel. Toredaid raamatuüritusi oli läinud aastal isegi rohkem kui eelmistel. Püüti osutada rohkem tähelepanu lugejate teenindamisele. Peeti ära noorte lugejate konverents, mille tulemusel öeldi kogudes nüüd juures olevat 300 noort lugejat. See pole aga kõige peamine, tähtsaim saab olla see, kui nad kõik ka alalisteks lugejateks jääksid .

"See, mis tsentraliseerimisest kasu oli, saab hiljem selgeks kõigile," ütles V. Oro.

Hästi töötasid läinud aastal Tõikvere, Järve, Pajusi-Luige ja Kaarepere raamatukogu.

Lastemuusikakoolide direktorid Elvi Kotkas ja Aleksander Kossatkin rääkisid õppimisest ja õpetamisest meie rajooni kahes lastemuusikakoolis. Öpilaste arv on mõlemas koolis võrdne, ühised on ka püüdmised ja eesmärgid. Samuti see, et mõlema kooli õpetajad on peale põhitöö aktiivsed ringijuhid kas siis kultuurimajades või üldhariduslikes koolides. "Meie tööprofiil kultuuriasutustega on erinev, aga muusika on ju kõigi jaoks ja eks see meid ühendabki," Ütles Elvi Kotkas.

Tehti teatavaks 1974. aasta sotsialistliku võistluse tulemused nii klubiliste asutuste kui raamatukogude vahel (kokkuvõtted on meie lehes juba ilmunud). Tubli töö eest on määratud rajooni täitevkomitee otsusega preemiad Harry Hannulale, Airi Rütterile, Vello Vulpakile, Aino Luhale, Linda Liinvele, Kaie Põdrale, Sirje Naritsale, Helve Pajole, rajooni puhkpilliorkestrite vastutavale instruktorile Ilmar Läänele, laulupeokomisjoni repertuaarisektsiooni esimehele Asta Paeveerile jt.

Hilja Toomel oli rõõm üle anda kultuuritöö eesrindlase rinnamärk Vaike Orole ja Eesti NSV kultuuriministeeriumi aukiri Mustvee kultuurimaja instruktorile Lia Lillele.

Mälestusesemed kultuuriosakonna poolt kellele aktiivse kaasalöömise eest isetegevuses, kellele abi eest züriides kaasalöömise eest, enamasti ikka selle eest, et on tehtud seda, mis inimeste otsestesse kohustustesse ei kuulu, olid selle märgiks, et midagi ega kedagi pole ära unustatud. Meeles peeti Mustvee kultuurimaja kunstllist juhti Jevgenia Kulkovat, Saare külaraamatukogu juhatajat Hilda Tõnissoni, Aidu kultuurimaja direktorit Inge Arulat, Jõgeva lastemuusikakooli õpetajat Enno Heinmaad, Saare kultuurimaja direktorit Vaike Eina, Põltsamaa Lastemuusikakooli õpetajat Juta Kossatkinat, Kasepää kultuurimaja direkto Erna Soomet, Palamuse külaraamatukogu juhatajat Mare Nahka keskraamatukogu lasteosakonnatöötajat Ruth Leemetit, Jä kultuurimaja direktorit Siina MI rot, Raja kultuurimaja direktor Jevdokia Abakanovat, bussij Elmar Kivimurdu jt. Ei unustat ka seekordse peo peaperen Raili Lüüdet ja Urve Kivi.

Sõna võttis kultuuritöötajate kokkutulemispäeval ka EKP Jõgeva Rajoonikomitee II sekretär A. Kütt, kes rääkis mitmeti probleemidest, mis tulevaste ja praeguste suuremate üritust seotud ning soovis kultuurirahvale raskustest ülesaamist, mis just edu pant ongi. Rajooni täitevkomitee esimehe asetäitja M. Päid ja ühtlasi ka kui laulupeokomisjoni esimees tegi juttu laulupeo ettevalmistusest ja muust.

"Inimene, kes tahab midagi teha, leiab alati abinõu, kes aga ei taha, see leiab ikka põhjuse. Olgu neid abinõusid ikka ja alati ning rõõmu heast tahtest saavutatust," ütles ta.

Tervitusi naabriteit tõid Tartu rajooni kultuuriosakonna instruktor Esta Lehtoja ja Elva kultuurimaja metoodik Reet Käpa.

Sõjamälestusi kuulati Ellart Randojalt ja Rudolf Tiidenbergilt, kellele mõlemale võiks peale sõjaveterani nimtuse kuuluda ka isetegevuse veterani tiitel. Meelelahutust pakkus Jõgeva kultuurimaja noorte estraadiansambel "Vokins".