Raamatukogu teatmeaparaat

Erika Pahla  Punalipp(1974), 19. märts, nr. 32, lk. 2.

 

Meie raamatukogud lähtuvad deviisist "Raamatuid kõigile!" Täpsustatult tähendab see seda, et igaüks peab saama just selle raamatu, mida ta vajab.

Kuidas siis lugeja võiks leida temale vajaliku trükiteose ja osata orienteeruda trükisõna rikkuste hulgas?

Siin osutub asendamatuks mitmesuguste bibliograafiliste abimaterjalide kasutamine, sest ainult bibliograafia kaudu on võimalik saada informatsiooni ilmunud kirjandusest ja tutvuda selle sisuga Bibliograafia vahendusel on võimalik valida tarvisminevaid ja huvipakkuvaid raamatuid.

Missuguseid bibliograafilisi materjale siis meie raamatukogudes leidub?

Kõigepealt kataloogidest ja kartoteekidest.

Põhiline allikas raamatute kohta andmete saamisel on alfabeetiline kataloog, sest ta avab raamatufondi autorite ja anonüümsete teoste pealkirjade järgi ning võimaldab kiiresti leida bibliograafilisi andmeid konkreetse teose kohta.

Süstemaatilises kataloogis on kirjandus rühmitatud vastavalt sisule teadusharude järgi. Selline jaotus võimaldab leida kirjandust teatud teemadel.

Igas raamatukogus on organiseeritud ka artiklite ja retsensioonide süstemaatiline kartoteek, mis sisaldab ajakirjades ja ajalehtedes ilmunud aktuaalse teemaga artikleid ja retsensioone raamatute kohta. Poliitilise elu sündmused, põllumajanduse, teaduse ja tehnika uudised, sündmused kirjandus- ja kunstielus peegelduvad ju eelkõige ajakirjanduse veergudel, seetõttu on kartoteek täienduseks süstemaatilisele kataloogile.

Jõgeva Keskraamatukogus on olemas veel Põltsamaa linna kodulookartoteek, koostamisel on Jõgeva rajooni kodulookartoteek.

Keskraamatukogus on organiseeritud ka ajakirjade koondkataloog. Nimetada võiks veel kirjandusteoste sarju peegeldavat kartoteeki ja bibliograafiat "Soome majandus ja kultuur".

Põhjalikuma informatsiooni hankimisel ja andmete saamisel trükiteoste kohta on vahendajateks ulatuslikumad bibliograafilised nimestikud. Näiteks "Eesti NSV meditsiiniline kirjandus 1940-1965", "Nõukogude Eesti noodikirjandus 1940-1960", "Nõukogude Eesti raamat 1955-1965".

Kõikides raamatukogudes on olemas ka perioodilised arvestav- registreeriva bibliograafia väljaanded "Raamatukroonika" ja "Artiklite ja Retsensioonide Kroonika". Neid annab välja Eesti NSV Riiklik Raamatupalat.

"Raamatukroonika" võtab arvele kogu vabariigis ilmuva trükitoodangu, kõik raamatud, trükigraafika, noodid, kaardid ja perioodilised väljaanded. "Raamatukroonika" annab ülevaate trükitoodangu tegelikust olukorrast ja näitab, mida on vastavate küsimuste ja alade kohta ilmunud.

"Artiklite ja Retsensioonide Kroonika" registreerib Eesti NSV perioodilistes väljaannetes ja kogumikes ilmunud artikleid. Vajalike artiklite leidmine ajakirjade ja ajalehtede veergudelt nõuaks suurt vaeva ja ajakulu, kui meid ei abistaks "Artiklite ja Retsensioonide Kroonika".

Meie raamatukogudes leidub hulk bibliograafilisi soovitusnimestikke peaaegu igalt elualalt ja erinevatel teemadel, mis aitavad lugejal leida vajalikku kirjandust. Nii on olemas nimestikke kodukultuuri, ajaloo, loodusteaduste ja geograafia, põllumajanduse ja tehnika, tervishoiu, spordi, kunsti ja ilukirjanduse valdkonnast.

Nii näiteks oleks geograafiast ja turismist huvituvale lugejale heaks abimaterjaliks sellised soovitusnimestikud, nagu "Matkaradadel", "Mööda nõukogude kodumaad" või "Euroopa maad", "Põhja-Ameerika" jne. Neile aga, kellele pakuvad huvi kaunid kunstid, võiks soovitada nimestikke "Õpime tundma teatrit", "Kuidas mõista muusikat", "Kuidas mõista kujutavat kunsti". Põllumajanduse alal töötajatele võiks aga olla heaks vahendajaks kirjanduse leidmisel soovitusnimestikud "Aiandushuvilistele", "Lüpsjale-karjatalitajale" jne.

Põllumajanduse spetsialistidele on kindlasti kasulikud Eesti NSVPõllumajanduse Ministeeriumi Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Valitsuse poolt väljaantavad informatsioonilehed, milles leidub kirjandust rajoonides juurutatudratsionaliseerimisettepanekute kohta. Samuti sellised väljaanded nagu "Soovitusi teaduse ja tehnika saavutuste rakendamiseks põllumajanduses".

Niisiis, lugupeetud lugejad, tarvismineva kirjanduse aitavad teil raamatutulvast üles leida mitmesugused bibliograafilised abimaterjalid. Olgem siis aktiivsemad neid kasutama.