« Tagasi

Mis on RVL?

Erika Pahla  Punalipp(1981), 29. detsember, nr. 152, lk. 2.

 

Tänapaeval el suuda ükski raamatukogu ainult oma fondi põhjal rahuldada kõikide lugejate soove, sest raamatute arv maailmas on kasvanud rekordiliseks ja inimeste nõudmised võivad olla väga erinevad. Selleks aga, et iga lugeja saaks siiski kätte temale vajamineva raamatu, ongi loodud RVL.

RVL ehk raamatukogudevaheline laenutus tähendab raamatute laenutamist ühest raamatukogust teise nende lühiajaliseks kasutamiseks, tehes    seega lugejatele

kättesaadavaks kõikide NSV Liidu raamatukogude fondid, vajaduse korral on võimalik raamat tellida, ka välismaalt. RVL-i süsteem on kohustuslik kõikidele raamatukogudele, olenemata nende ametkondlikust alluvusest.

RVL-i teel laenutatakse raamatuid ja brosüüre, ajakirju, jätkväljaandeid, noote, tehnikakirjanduse erilaade ja mikrofilme. Ilukirjandust laenutatakse ainult abonendi väga põhjendatud nõudmisel (tõlkimiseks, teadustööks, loengu ettevalmistamiseks vm.) Haruldastest ja hinnalistest väljaannetest saadetakse välja üksnes koopiaid ja mikrofilme. Kirjandust on võimalik tellida ka mingil kindlal teemal, näidates ära, mis keeles ja eesmärgil seda vajatakse.

RVL-i teel ei laenutata ajalehti ja teisi suureformaadilisi väljaandeid, heliplaate ja helilinte, käsikirju ja käsikirja õigustes avaldatud trükiseid, dissertatsioone, maakaarte, originaalgraafikat, teatmeteoste ainueksemplare. Ei laenutata ka enne 1845 aastat ilmunud kirjandust.

RVL-i teel tellitud kirjanduse kasutamise tähtajad on raamatutel 30 päeva, ajakirjadel 15 päeva, mikrofilmidel 45 päeva. Trükiseid, mille järele on väga suur nõudmine, laenutatakse ainult 10 päevaks.

Tellimuse esitab lugeja oma raamatukogu kaudu.

Hea oleks, kui lugejad esitaksid võimalikult täpsed andmed tellitava raamatu või ajakirja kohta (autor, pealkiri, köite number, ilmumiskoht ja -aasta, number). Kui on tegemist artikliga ajakirjast või koguteosest, tuleks lisaks näidata ka artikli autor ja pealkiri ning lehekülgede numbrid, mis on vajalikud koopia või mikrofilmi valmistamiseks. Juhul, kui lugeja kõiki ilmumisandmeid ei tea, selgitab need võimaluste piirides välja kohalik raamatukogu, kellele tellimus esitatakse, kasutades selleks raamatukroonikaid või teisi bibliograafilisi allikaid.

Ka peaksid lugejad tellimust andes arvesse võtma seda, et kirjanduse kohaletoimetamiseks kulub paar-kolm nädalat. Seega tuleb tellida pisut varem, et vajalik trükis jõuaks kohale õigeks ajaks.

Tellitud raamat tuleb tagastada tähtajaks või kui on väga mõjuv põhjus, pikendada tagastamise tähtaega õigel ajal (5 päeva enne tähtaja lõppemist). Tagastamistähtaja möödumisel pole pikendamine enam võimalik.

Meie rajoonis on RVL-i keskuseks Jõgeva keskraamatukogu. Siia saadavad oma tellimuse rajooni ülejäänud raamatukogud ja esitavad oma nõudmised keskraamatukogu enda lugejad. Keskraamatukogu ülesandeks on täita tellimusi oma fondi põhjal või välja selgitada, kas nõutud väljaandeid on võimalik saada rajooni teistest raamatukogudest. Oma süsteemi raamatukogudest saadud kirjandust registreeritakse SSL-i, erialaraamatukogudest laenutatud kirjandust RVL-i laenutusena.

Eestis on RVL-i juhtivaks ja koordineerivaks keskuseks Fr. R. Kreutzwaldi nim. Eesti NSV Riiklik Raamatukogu. Teised vabariiklikud RVL-i keskused on TRÜ Teaduslik Raamatukogu, Eesti NSV TA Teaduslik Raamatukogu, Eesti NSV Riiiklik Teaduslik Meditsiiniraamatukogu, Eesti NSV Teaduslik Tehnikaraamatukogu, EPA Raamatukogu jt. Vabariiklikud keskused rahuldavad abonentide nõudmisi oma raamatuvarade põhjal, soovitud trükise puudumisel pöörduvad järelepärimisega Eesti NSV teiste teaduslike ja erialaraamatukogude poole ning annavad tellimuse üle raamatukogule, kus väljaanne on olemas. Kui trükist meie vabariigi raamatukogudes pole, saadetakse tellmus vastavale üleliidulisele keskusele.

NSV Liidus juhib ja koordineerib RVL-i tööd V.I. Lenini-nimeline NSV Liidu Riiklik Raamatukogu.

Niisiis loob RVL lugejatele võimaluse laenutada kirjandust kõikidest raamatukogudest, seega eelduse iga lugeja nõudmiste rahuldamiseks. Tahaksin soovida vaid selle julgemat ja elavamat kasutamist.