« Tagasi

Revisjonikomisjon tutvustas linnas tehtud kontrollitulemusi

 

Taavi Kelder Vali Uudised(2017), 4. jaanuar, nr. 1, lk. 3.

20. detsembril toimunud volikogu istungil tutvustati Põltsamaa linnavolikogu alalise revisjonikomisjoni töö tulemusi. Revisjonikomisjoni poolt anti soovitus vaadata üle liikluskorralduse ohutus raamatukogu juures, tehti samuti ettepanek parandada elamistingimusi ühisgümnaasiumi õpilaskodus, võimaldamaks hakata majutama seal sportlasi.

Linnavolikogu istungil oli päevakorras revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine. Linnas tehtud revisjonikomisjoni kontrolli tulemusena tehti Põltsamaa linnavalitsusele mitmeid ettepanekuid ning anti soovitusi, mida ja kus oleks tarvis parandada.

Komisjon töötas koosseisus  Ulvi Punapart, Elmo Krumm  ja Guido Pook. Ettekandega  revisjonikomisjoni tööst ja  kontrolli tulemustest esines  revisjonikomisjoni esimees  Guido Pook.

Lähemalt tutvustati neid  komisjoni seisukohti, mida  linnavalitsus toetab, kuid mis  ei ole veel praeguseks jõustunud. Ühe ettepanekuna leiab  revisjonikomisjon, et kahe  vana lasteaia renoveerimise  asemel võiks Põltsamaa linn  kaaluda ühe uue ehitamist  kahe peale kokku. Samuti  leitakse kokkuvõttes, et võiks  suurendada lasteaedade ja  spordikooli vahelist koostööd.   „Revisjonikomisjoni ettepanek on edendada mõlema  Põltsamaa linna lasteaia ja  sihtasutuse Põltsamaa Sport  (Põltsamaa spordikooli) vahelist koostööd eesmärgiga anda  lasteaialastele suuremat ja  teadlikumat füüsilist koormust ja tegevust," selgitas  Guido Pook.

„Teine ettepanek on, et linnavalitsusel tuleks koostada kokkuvõttev aruanne, milles oleks kajastatud mõlemat lasteaeda hõlmav investeeringute vajadus koos tööde maksumustega vastavalt asutuste arengukavadele - aruanne suunata linnavolikogu arengu. ja ettevõtluskomisjoni. Tulevikule mõeldes ja arvestades investeeringute suurust võiks planeerida kahe vana lasteaiahoone renoveerimise asemel ühe uue ajakohase hoone ehitamist," märkis  revisjonikomisjoni esimees. 

Revisjonikomisjon tutvus  lähemalt ka Jõgeva maakonna  keskraamatukogu olukorraga.  Silma jäid vajakajäämised liikluses ja parkimise korraldamises raamatukogu juures. 

„Käisime Jõgeva maakonna keskraamatukogus ning tegime järgmised ettepanekud.  Teeme linnavalitsusele ettepaneku vaadata üle ja vajadust  mööda muuta ohutumaks liikluskorraldust raamatukogu  territooriumil, sealne parkimine ja liiklemine. Soovitame keskraamatukogu direktoril pöörata suuremat tähelepanu ka hoonesisese ventilatsioonisüsteemi kulumisele. Hoone fassaadi remonti tuleks alustada vihmaveerennide parandamisest," märkis Guido Pook. 

Komisjon koostas revisjoniakti ka sihtasutuse Põltsamaa Sport tegevuse kohta:

„Ettepanek on, et kunstkattega spordi harjutusväljak võiks kuuluda SA-le Põltsamaa Sport, kuna see tagaks konkreetse vastutaja. Väljak tuleks taastada ning edaspidi seda korrapäraselt hooldada. Teine ettepanek on, et maadlussaalis paigutada seinale ruumi (maadlusmati) puhastusgraafik -praegu on graafik all administraatori juures. Teeme ka ettepaneku saunujula lisatulu teenimiseks proovida vesiaeroobika treeningu korraldamist," ütles Pook.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilaskodu olukorra kohta. Õpilaskodust on juttu olnud ka seoses haldusreformi ja sellega seotud investeeringute kavaga.

„Treeninglaagrite korraldamine linnas on otseselt  seotud inimeste majutamisega. Õpilaskodu peaks võimaldama majutada ka sportlasi -ettepanek on parandada õpilaskodu tingimusi, et seal saaks hakata majutama sportlasi, kes osalevad treeninglaagrites," selgitas Guido Pook.

Revisjonikomisjoni esitatud parandusettepanek puudutas samuti sihtasutust Põltsamaa Lossi ja Parkide Arendus:

„Esimene ettepanek on, et SA Lossi ja Parkide Arendus juhatusel tuleks esitada vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaade sihtasutuse tegevusest ja majanduslikust seisundist. Teine ettepanek on vaadata üle ja vajaduse korral hinnata uuesti sihtasutuse põhivara pooleli kapitaliseeritud renoveerimisprojektis. Tegeleda erinevate küttelahenduste otsimisega, arvestades Põltsamaa linna soojusmajanduse arengukava. Teeme linnale ka ettepaneku koostada sihtasutuse Lossi ja Parkide Arenduse arengukava 2017. aastaks ning teha selle kohta ettekanne linnavolikogus," rääkis Guido Pook.