« Tagasi

Põltsamaa linn alustas uue arengukava koostamisega

Ülle Lätte Vali Uudised(2008), 13. juuni, nr. 45, lk. 1, 3.


Põltsamaa linnavalitsus on teinud algust uue arengukava koostamisega, seda aastani 2030. Konkreetsemat tegevuskava soovitakse visandada aastani 2015. Arengukava eestvedajaks on linnavalitsuse spetsialist Loreida Küppas koos arendusnõunik Maimu Kelderiga.

Nõupidamise kutsus kokku ja seda juhatas kultuuri- ja haridusnõunik Kadri Suni, kes nõupidamise ka sisse juhatas.

"Minu ülesandeks on koguda kokku andmed ja ideed, et kirjeldada arengukavas kultuuri ja vabaaja valdkonna hetkeolukorda, arengueeldusi ja probleeme," selgitas Suni. "Paralleelselt arengukavaga on linnavalitsusel teoksil teine projekt - Põltsamaa bränd."

Loreida Küppas tutvustas kohaletulnuile kohalike omavalitsuse korraldamise seadust, mis näeb ette, et omavalitsusel peab olema arengukava ja see peab olema nii kaugele ulatuv, kuhumaale ulatavad linna laenukohustused.

"Kuna Põltsamaa linnal on kavas võtta pikaajalist laenu Põltsamaa ühisgümnaasiumi hoone remontimiseks ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks, siis sellest tulenevalt on vaja koostada linnale täiesti uus arengukava," rääkis Küppas.

Kuna linna arengukava ülesehitamine koosneb väga mitmetest astmetest, oligi esimeseks astmeks huvigruppidest koosnev töökomisjon. Seega kutsuti alustuseks kokku kultuurikeskuse juhatus, linna kultuurikogu, linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed, samuti Põltsamaa kultuuriinfo listi registreerunud inimesed.

Suni sõnas, et ühtekokku saadeti kutse 60 inimesele ja kohale ilmusid nendest ilmselt need, keda linna arengukava tõsiselt huvitab. Nimetatud töökomisjoni ülesandeks on ette valmistada materjal, mis antakse edasi arengukava juhtgrupile, mis koosneb linnavalitsuse ametnikest, ettevõtjate esindajatest ja volikogu esindajatest. Juhtgrupp valmistab materjali ette linnavalitsusele arutamiseks ja kinnitamiseks, misjärel arengukava avalikustatakse. Pärast avalikustamisperioodi töötavad arengukava projektiga edasi volikogu alalised komisjonid. Seejärel jõuab arengukava kinnitamiseks volikogusse.

Arengukava esimeses astmes ehk siis kõnesoleva töögrupi koosolekul arutleti paralleelselt nii üldistest kui ka kultuuri ja vaba-aja veetmise eesmärkidest, mis omavahel haakuvad

Kohaletulnute vahel viidi läbi ka päevateemaline ankeetküsitlus, milles paluti sisetunde järgi hinnata Põltsamaa kuvandit ja mille tulemustest tegi kokkuvõtted Kadri Suni ..

Sissejuhatavatele kõnedele järgnesid töötoad, mida aitas läbi viia külalisena kohale sõitnud SA Tallinn 2011 programmijuht Pille Triin Männik. Teist töötuba juhendas Loreida Küppas.

Esimene töögrupp, mida juhendas Loreida Küppas, arutles, mis on Põltsamaal täna ja praegu, tõi esile nende poolt märgatavad probleemid, sõnastas tulevikueesmärgid ja arutles, mida peaks tuleviku Põltsamaa pakkuma turistidele. Nende visiooniks on rikka ajaloolise kultuuripärandiga turvalise keskkonnaga oma elanikku väärtustav roheline linn. Pille Triin Männiku juhendatav töögrupp nägi tuleviku Põltsamaad kui pargikultuuri kodulinna, milles märksõnadeks on roosid, jõgi ja välja arendatud lossikompleks. Toodi välja parkide füüsiline poolja arutleti, milliseid tegevusi parkides arendada. Tulevikukujutlus nägi aastaks 2030 kindlasti ka koostööd üle Eesti, nii Maaülikooliga kui ka Tallinna Ülikooli linnalaboriga. Samuti soovitakse liikuda selles suunas, et aastaks 2030 asuks Põltsamaal Tartu Ülikooli filiaal.