Raamatukoguvõlad toovad ettekirjutuse

Siiri Õunap  Vali Uudised (2007), 28. detsember, nr. 99, lk. 3.

1. mail 2007. a vastuvõetud raamatukoguseaduse muudatuse seadus kehtestas muuhulgas ka lugeja senisest suurema vastutuse raamatukogust laenutatud teavikute eest. Muudatus oli tingitud raamatukogude igikestvast probleemist seoses raamatuvõlglastega. Millegipärast ei teadvustata siiani, et võlgnevus raamatukogule on nagu iga teinegi võlg. Uus seadusemuudatus toob kaasa tähtpäevaks maksmata summade ettekirjutuse Põltsamaa Linnavalitsuselt.

Eesmärk -lugejate parem teenindamine

Raamatukoguseadusesse sisseviidud muudatuse  eesmärk on tõsta inimeste  vastutust ning hoolivust  nende poolt laenutatud võõra vara (raamatute) ning  selle õigeaegse tagastamise suhtes.

Kõik see teenib ühte  eesmärki -lugejate paremat teenindamist. Ei ole  saladus, et raamatukogudel raamatute ostmiseks  raha napib ning enamasti  saab raamatuid osta vaid l-2 eksemplari. Kui see ainuski eksemplar jääb aga kuudeks või aasta(te)ks ühe lugeja kätte või seda ei tagastata üldse, on see ülekohtune nii teiste lugejate kui ka raamatukogu suhtes.

Lugejal on kohustus tagastada teavikud laenutustähtaja jooksul.

Lugeja võtab teavikuid koju laenutades kohustuse tagastada need laenutustähtaja jooksul. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus on teavikute laenutustähtaeg 2 nädalat,  ajakirjadel 1 nädal.

E-maili aadressi omavad lugejad saavad 3 päeva  enne tagastustähtpäeva  aegumishoiatuse palvega  tagastada teavikud õigeaegselt ning kui need on  siiski kauemaks kätte jäänud, meeldetuletuse tähtaja ületamise kohta.

Uue teenusena pakub  Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu võimaluse saada aegumishoiatusi ka SMS-i  teel. SMS-teenuse hinna  (1.50) tasub lugeja.

Kui teavikuid on tarvis  määratud tähtajast kauemaks, tuleb paluda pikendamist – pikendada saab telefoni või e-maili teel, samuti kohapeal. Tagastamistähtaega saab pikendada kuni 2 korda. Laenutustähtaega ei pikendata, kui lugeja on raamatukogule võlgu (tasumata viivis, raa- matuv51g).

Olenemata hilinemise põhjustest peavad viivist tasuma kõik. Viivis tähtaja ületanud teaviku eest on 20 senti päevas, lasteosakonnas 3 krooni kuus.

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle  asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

Viimane võimalus tagastada teavikuid viivisevabalt on 1.-20. jaanuarini.

Jõgeva Maakonna  Keskraamatukogu pakub  viimast võimalust tagastada tagastamistähtaja ületanud teavikud viivisevabalt  1. -20. jaanuarini. Edaspidi raamatukogu viivisevabu päevi enam ei korraldada,  kuna neid päevi kuritarvitati ning nende tulemuslikkus oli väga väike.

Nimekiri lugejatest, kes  on raamatukoguvõlglased juba 6 kuud ja kauem ning ei tagasta raamatuid ka 20. jaanuariks, antakse üle Põltsamaa Linnavalitsusele, kes teeb maksmata summade tasumiseks ettekirjutuse koos sundtäitmise  algatamise hoiatusega.

Seega on just praegu  õige aeg võlakoormast vabanemiseks.

Meeldivate kohtumisteni uuel aastal raamatukogus!