Raamatukogu nõukogu

Nõukogu on moodustatud raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.
Nõukogu on vähemalt seitsmeliikmeline, nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega 4 aastaks.
Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseis: 

Riho Laanes 

Marika Viks

Inge Toode 

Andres Kert 

Helle Rümmel

Riina Holtsmeier

Liia Aun


kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 2-3/2020/377