« Tagasi

Põltsamaa Raamatukogu andmekaitsetingimused

1. Üldsätted
1.1. Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) töötleb isikuandmeid avalikes huvides oleva teenuse pakkumisel ning seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
1.2. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, avaliku teabe seadusest; rahvaraamatukogu seadusest ja muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.
1.3. Kasutajate isikuandmed saab raamatukogu isikult endalt ehk andmesubjektilt, raamatukogu sündmustelt fotode või videote jäädvustamisel, videovalve salvestiselt.
1.4. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
isiku tuvastamiseks;
raamatukoguteenuste osutamiseks, sh avalike arvutite kasutamiseks;
suhtluseks sotsiaalmeedias, e-posti või telefoni teel, nt päringutele vastamine, broneeringute haldamine, teadete või uudiskirjade saatmine jms;
laenutuste üle arvestuse pidamiseks;
andmete statistiliseks analüüsiks, sh riigile ja vallale esitamiseks;
rahuloluküsitluste analüüsiks, et tagada ja tõsta teenuste kvaliteeti ning arendada uusi teenuseid;
teavikute tagastamistähtpäeva möödumisel meeldetuletuste ja vajadusel ettekirjutuste saatmiseks ning võlgnevuste sissenõudmiseks, kaebuste ja otsuste vaidlustamise lahendamiseks;
lugemisprogrammides, kirjandusmängudes, kirjutus- ja joonistusvõistlustel jm üritustel osalemise kohta tunnustamiseks ja võidetud auhindade kättesaamiseks;
sündmuse kajastamiseks või ajaloo jäädvustamiseks fotodel või videotes, mis on tehtud raamatukogus toimunud või raamatukogu poolt korraldatud avalikel üritustel;
õigustatud huvi alusel videokaamerate kasutamine vara ja isikute kaitseks ning õigusrikkumiste tuvastamiseks.
1.5. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või järelevalveasutuse poole.
 
2. Lugejaks registreeritud isikute isikuandmete töötlemine
2.1. Lugejaks registreerimine on reguleeritud Põltsamaa Raamatukogu kasutamise eeskirjaga.
2.2. Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul kojulaenutamise õiguse saamiseks lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
ees- ja perekonnanimi;
isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
elukoht (postiaadress);
telefoninumber;
selle olemasolul elektronposti aadress.
2.3. Puudega isikule raamatukogu teenuse osutamiseks võib raamatukogu töödelda isiku terviseandmeid, et tuvastada tema õigus saada puudega isikule pakutavaid rahvaraamatukogu teenuseid.
2.4. Avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamiseks registreeritakse avalike arvutite kasutajad ID-kaardi alusel.
 
3. Isikuandmete säilitamine
3.1. Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. 
3.2. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.
3.3. Lugejate andmebaasist andmete kustutamisega kaotab lugeja õiguse kasutada kõiki sisselogimist nõudvaid raamatukogu teenuseid.
3.4. Raamatukogus ja raamatukoguga seotud üritustel tehtud fotod ja videod arhiveeritakse ning neid võib kasutada raamatukogu ajaloo jäädvustamiseks, tutvustamiseks või teadusuuringutes.
3.5. Raamatukogunduslikul eesmärgil, sh statistiliseks analüüsiks ja aruandluseks kogutud andmeid säilitab raamatukogu alaliselt.
3.6. Raamatukogusse tööle kandideerijate andmed kustutatakse või hävitatakse (paberkandjal) hiljemalt üks aasta pärast konkursi lõppu, kui ei ole tööle kandideerijaga tema soovil kokku lepitud muu tähtaeg.
 
4. Lugeja õigused seoses oma andmetega
4.1. Lugejal on õigus tutvuda ja saada väljavõtet kõigi isikuandmetega, mis on raamatukogu kogunud tema kohta lugejaks registreerimisel, sh muude andmetega, mis on seotud tema laenutusajalooga.
4.2. Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel (vorm veebilehel) oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu kasutaja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.
4.3. Lugejal on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või väärad.
 
5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
5.1. Isikuandmete töötlemiseks on juurdepääs nendel raamatukogu töötajatel, kellel on seda vaja oma tööülesannete täitmiseks.
5.2. Isikuandmetega kokkupuutuvatel raamatukogu töötajatel on kohustus hoida konfidentsiaalsena neile teatavaks saanud isikuandmed.
5.3. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub üksnes seaduse alusel, põhjendatud vajadusel või isiku nõusolekul.
5.4. Raamatukogu võib avalikustada raamatukogus ja raamatukoguga seotud üritustel tehtud fotosid ja videoid oma veebilehel või sotsiaalmeedias. 
 
6. Videovalve 
6.1. Videovalve kaamerad on seadistatud andmekaitsereeglitest kinni pidades, minimaalsuse, eesmärgipärasuse ja läbipaistvuse põhimõtteid järgides.
6.2. Videosalvestis on taasesitatav direktori mobiiltelefonis ning direktori ja andmekaitsespetsialisti arvutis. Kaamerapilti reaalajas ei jälgita.
6.3. Videosalvestise tarkvara on seadistatud raamatukogusisesesse võrku, millele puudub avalik ligipääs.
6.4. Videosalvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Kui salvestist on vaja väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.
6.5. Töötajaid teavitatakse videovalvega seotud andmekaitsetingimustest personaalselt. 
6.6. Avalikkust teavitatakse videovalvest raamatukogu veebilehel.
6.7. Videovalvealasse sisenejat teavitatakse raamatukogu teadetahvlil ja raamatukogu saalide ustel teavitussildiga. 
6.8. Videosalvestiste andmeid kasutatakse ainult eesmärgipäraselt ohukahtluse või õigusrikkumiste avastamisel (kui on toimunud turvaintsident). Andmeid ei kasutata töötajate töökohustuste kontrollimisel.
6.9. Videosalvestiste vaatamised dokumenteeritakse.
6.10. Videosalvestiste andmeid väljastatakse politsei nõudel või andmesubjekti kirjalikult esitatud põhjendatud taotluse alusel.