Raamatukogu nõukogu

Nõukogu on moodustatud raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.
Nõukogu on vähemalt seitsmeliikmeline, nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega 4 aastaks.
Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

Põltsamaa Raamatukogu nõukogu koosseis: 

Riho Laanes (Põltsamaa Vallavalitsuse esindaja)

Marika Viks (üldhariduslike koolide esindaja)

Inge Toode (koolieelsete lasteasutuste esindaja)

Andres Kert (ettevõtjate esindaja)

Helle Rümmel (pensionäride esindaja)

Riina Holtsmeier (raamatukogu esindaja)

Liia Aun (valla maapiirkondade esindaja)


kinnitatud Põltsamaa Vallavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 2-3/2020/377