« Tagasi

27. veebruaril maakonna raamatukoguhoidjate teabepäev „Uuenduslik raamatukogu“

Toimumisaeg: 27. veebruar 2020.a.

Toimumiskoht: Põltsamaa Raamatukogu näituse- ja konverentsisaal Põltsamaa Veski tn 3.

Maht: 6 ak/t (info, analüüsid, loengud, praktilised harjutused)

Sihtgrupp: Jõgeva maakonna raamatukoguhoidjad

Esinejad:

Kollegiaalne suhtlus kui osa tööst. Aija Sakova (PhD), kirjandusteadlane ja mitmete raamatute autor, kuulub Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogusse

Maakonnaraamatukogud aastal 2019. Tähised 2020. aastaks. Siiri Õunap, Põltsamaa raamatukogu, peaspetsialist

Haara kinni erinevatest kogemustest!

- Maakonnaraamatukogude direktorite õppereis  Dublini raamatukogudesse (Pearse Street Library, My Open Library, Lexicon Library, Tallaght Library, Ballyroan Library). Rutt Rimmel, Põltsamaa Raamatukogu, direktor;

ERÜ lasteteeninduse toimkonna korraldatud koolitusreis Rootsi raamatukogudesse (Stockholmi Linnaraamatukogu ja selle haruraamatukogud (Kista, Kungsholmen, Luma, Östermalm), Kulturhuseti laste- ja noorteraamatukogusid (Lanelabyrinten, Lava, Serieteket, Rootsi lastekirjandusele pühendatud Junibackeni keskus). Viivi Tell, Põltsamaa Raamatukogu, raamatukoguhoidja;  

Stažeerimine õppepraktika programmis Tallinna Keskraamatukogus. Aive Rimmeld, Põltsamaa raamatukogu, komplekteerija ja Kristi Pukk, Mustvee Raamatukogu, lasteosakonna raamatukoguhoidja.

 

Eesmärgid:

I Anda teadmisi kollegiaalse suhtluse olulisusest vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 ja 7  B. 2.3 Lugeja-ja infoteenindus" kompetentsile: 1) rakendab teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; valib sobiva suhtlemisviisi, suudab probleeme ennetada ning konfliktidega toime tulla; „Raamatukoguhoidja, tase 7 B.2.4 Juhtimine ja arendustegevus" kompetentsile: 6) moodustab meeskonna, lähtudes vajadustest ja raamatukogu eesmärkidest; hindab personali töösooritust, juhendab ja motiveerib töötajaid; määratleb töötajate arenguvajaduse, loob arenguvõimalused ning Raamatukoguhoidja, tase 6 kutset läbivale kompetentsile: 2) järgib oma töös raamatukoguhoidja eetikakoodeksit.  

II Hinnata ja võrrelda raamatukogumõõdikute põhjal maakonna raamatukogude tööd, nende ühiskondlikku mõju ja kasulikkust vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B.2.4 Arendustegevus" kompetentsile: 2) kogub ja üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid; tõlgendab andmeid sobivas kontekstis ning „Raamatukoguhoidja, tase 7 B.2.4 Juhtimine ja arendustegevus" kompetentsile: 2) algatab ja koordineerib raamatukogu tegevusega seotud andmete kogumist; analüüsib kogutud andmeid, kasutades erinevaid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid; tulemuste alusel korraldab edasist tegevust.

III Arendada erialaseid teadmisi kogemusõppe kaudu, pakkumaks erinevaid raamatukoguteenuseid vastavalt „Raamatukoguhoidja, tase 6 B.2.4 Arendustegevus" kompetentsidele:

1) osaleb võrgustikutöös, koostööprojektides, erialases infovahetuses ja ühistegevuses vastavalt oma pädevusele, arvestades Eesti ja Euroopa raamatukogude ning teiste mäluasutuste koostöövorme ja nende toimimismehhanisme

2) kogub ja üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid; tõlgendab andmeid sobivas kontekstis.

Sisu lühikirjeldus:

·         Kolleegide omavaheline suhtlus kui osa tööst.

·         Kuidas kuulata ja tunnustada kollegi tööd.

·         Kuidas organisatsiooni sees üksteist motiveerida.  

·         Kuidas anda kolleegidele tööülesandeid

·         Kuidas anda tagasisidet kolleegi tööle (sh kuidas edastada kriitikat).

·         Kuidas ise tagasisidet vastu võtta.

·         Ülevaade Jõgeva maakonna raamatukogude tööst 2019. aastal ja 2020. aasta eesmärkidest.

·         Raamatukoguteenindus Iirimaal Dublini raamatukogudes.

·         Laste- ja noorteteeninduse korraldus Rootsi raamatukogudes.

·         Lugejateeninduse korraldus Tallinna Keskraamatukogus.

Õpiväljundid:

Teabepäeval osalenu  

·         teadvustab endale, milline mõju on inimestevahelisel suhtlusel töökliimale, töömotivatsioonile ja -tulemustele;                                                                                                                                   

·         omab ülevaadet maakonna raamatukogunduse arengutest 2019. aastal;  

·         tunneb 2020. aastal maakonna raamatukogude ees seisvaid ülesandeid;

·         oskab raamatukogutöö mõõdikuid kasutades hinnata, võrrelda ning näidata oma raamatukogu töö kasu(m)likkust ning ühiskondlikku mõju;

·         omab ülevaadet lugejateeninduse korraldusest Iirimaal Dublini ja Rootsi raamatukogudes ning Tallinna Keskraamatukogus;

·         rakendab erinevate maade raamatukogude kogemusi igapäevatöös.

Registreerumistähtaeg: 20. veebruar k.a. Info Siiri Õunap Siiri.Ounap@poltsamaark.ee  telef  776 2409.